การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Root for Sustainable
Business Development

A
Accountability
R
Responsibility
T
Transparency
E
Equitable Treatment
V
Vision to Create Long Term Value
E
Ethics

Key Figures

อัตราการใช้น้ำ

2.54
(ลบ.ม.ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าหน่วยการผลิต)

อัตราการใช้น้ำ

2.30
(ลบ.ม.ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าหน่วยการผลิต)

การระบายน้ำจากการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

0.9
ล้าน ลูกบาศก์เมตร

กระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง

ระบบการบำบัดทางกายภาพและเคมี

ระบบการบำบัดทางชีวภาพ

  1. ระบบบำบัดชีวภาพแบบเติมอากาศ (Aerationtank) ที่ใช้ในการเติมอากาศแบบ Hyper-classic ทำให้สามารถรองรับปรมาณน้ำเสียได้มากขึ้น และช่วยประสิทธิภาพในการบำบัดสิ่งสกปรกในน้ำทิ้งเพิ่มขึ้น
  2. ระบบรีดตะกอน (Decanter) ทำให้สามารถดึงตะกอนออกจากระบบบำบัด ชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง ลกปัญหาเรื่องกลิ่น

หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ำ

  • RO Waste
  • Cooling Tower Plant 2-3
  • Water Discharge
  • Water Discharge
  1. ระบบบำบัดชีวภาพแบบเติมอากาศ (Aerationtank) ที่ใช้ในการเติมอากาศแบบ Hyper-classic ทำให้สามารถรองรับปรมาณน้ำเสียได้มากขึ้น และช่วยประสิทธิภาพในการบำบัดสิ่งสกปรกในน้ำทิ้งเพิ่มขึ้น
  2. ระบบรีดตะกอน (Decanter) ทำให้สามารถดึงตะกอนออกจากระบบบำบัด ชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง ลกปัญหาเรื่องกลิ่น
  3. ระบบ Reverse Osmosis (RO waste) ทำให้สามารนำน้ำทิ้งกลับมาให้ใหม่ (Recycling) ในกระบวนการผลิต

ชั่วโมงรวมการทำงานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น

13,460 ชั่วโมง

ชั่วโมงรวมการทำงานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น

11,673 ชั่วโมง

งบประมาณในการลงทุนทางสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่น ( ร้อยละ )


18 ล้านบาท

งบประมาณในการลงทุนทางสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่น ( ร้อยละ )


17 ล้านบาท

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น

98.86%
(Target 90%)

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น

98.72%
(เป้าหมาย 90%)

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น

98.21%
(เป้าหมาย 90%)

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น

97.00%
(เป้าหมาย 90%)

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ช่องทางติดต่อ

หัวข้อ (%)

การดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

บันทีกเข้าระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ( โปรแกรม SAP CRM )

ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ/แก้ไข/แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

ประเมินความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ (%)


ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

90
Average
satisfaction

วันเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดเรื่องร้องเรียน (เป้าหมาย)

2
วัน
ต่อเรื่อง
(จากการร้องเรียนสถานีบริการ, อินทนิล, มินิ Big C, คาร์แคร์ และ Dealer ร้องเรียน)

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความลับลูกค้ารั่วไหล (G4-PR8)

0
ร้องเรียน

รับพนักงานใหม่

104
คน

รับพนักงานใหม่

121
คน

รับพนักงานใหม่

112
คน

อัตราการลาออก

4.00%

อัตราการลาออก

3.26%

อัตราการลาออก

2.67%

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

45
ชั่วโมง/คน/ปี

พนักงานที่ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ

100%
of employees

อัตราการเลื่อนตำแหน่ง

เพิ่มจาก
13.96

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ ( IFR )

0
Total Workforce

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ( ISR )

0
Total Workforce

อัตราการบาดเจ็บรวม ( TRIR )

0.74
Total Workforce

การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการทำงาน

0
0
Total Workforce Contractor

การบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

การพัฒนาความยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ปี ดาวน์โหลด
ปี 2561 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2560 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2559 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2558 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2557 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2556 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2555 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2554 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2553 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2552 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2551 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2550 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF
ปี 2549 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม .PDF