รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การถือครองหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 26/09/2561
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
24,508
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
61.75
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/09/2561
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
27,717
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.45
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 199,128,697 14.46
2. กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 120,439,428 8.75
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,642,198 2.44
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 31,304,143 2.27
8. AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P 30,000,069 2.18
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,056,200 1.67
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 22,045,400 1.60
...