กิจกรรมล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 เม.ย. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 เม.ย. 2560
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "BCP"
07 เม.ย. 2560
แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท
05 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
13 มี.ค. 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
07 มี.ค. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
03 มี.ค. 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 ก.พ. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
17 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
17 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
17 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
15 ก.พ. 2560
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
26 ม.ค. 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
20 ม.ค. 2560
แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมใน Lithium Americas Corp.
08 ธ.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
09 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
09 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
09 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559