ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 ธ.ค. 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศไทย
30 พ.ย. 2561
รายงานความคืบหน้าการลงทุนใน OKEA AS
22 พ.ย. 2561
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
08 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
08 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2561
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
30 ต.ค. 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
27 ก.ย. 2561
การต่อสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
24 ส.ค. 2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2561
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
13 ก.ค. 2561
การจำหน่ายหุ้นในบริษัท Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. บริษัทย่อย
06 ก.ค. 2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("BBGI") เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
02 ก.ค. 2561
การเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน OKEA AS บนเว็บไซต์บริษัทฯ
20 มิ.ย. 2561
แจ้งการลงทุนใน OKEA AS
07 มิ.ย. 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
...