ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22 มี.ค. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มี.ค. 2561
แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามวาระ
28 ก.พ. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ("BBGI") ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก การนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการ BBGI ESOP และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2561
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
28 ก.พ. 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
15 ธ.ค. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
12 ต.ค. 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
11 ก.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560
01 ก.ย. 2560
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
31 ส.ค. 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)