ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 ธ.ค. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
12 ต.ค. 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
11 ก.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560
01 ก.ย. 2560
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
31 ส.ค. 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
20 ก.ค. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การควบบริษัทระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทจำกัดที่จะถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 2560
การชำระเงินค่าหุ้นและการเข้าทำสัญญาตามเงื่อนไขของการลงทุนเพิ่มเติมใน Lithium Americas Corp.
01 มิ.ย. 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
01 มิ.ย. 2560
แจ้งการเป็นกรรมการอิสระ
12 พ.ค. 2560
ซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฮโดรเจนและหน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน
08 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)