กิจกรรมล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

20 ก.ค. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การควบบริษัทระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทจำกัดที่จะถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 2560
การชำระเงินค่าหุ้นและการเข้าทำสัญญาตามเงื่อนไขของการลงทุนเพิ่มเติมใน Lithium Americas Corp.
01 มิ.ย. 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
01 มิ.ย. 2560
แจ้งการเป็นกรรมการอิสระ
12 พ.ค. 2560
ซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฮโดรเจนและหน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน
08 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
04 พ.ค. 2560
แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 2560
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 เม.ย. 2560
แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
18 เม.ย. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 เม.ย. 2560
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "BCP"
07 เม.ย. 2560
แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท
05 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
13 มี.ค. 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
07 มี.ค. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
03 มี.ค. 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ