ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 มิ.ย. 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 มิ.ย. 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 พ.ค. 2562
แจ้งแผนการหยุดเดินเครื่องหน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit)
09 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2562
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
08 พ.ค. 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการ
25 เม.ย. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข template)
11 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 ก.พ. 2562
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 ก.พ. 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2562
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศไทย
30 พ.ย. 2561
รายงานความคืบหน้าการลงทุนใน OKEA AS
22 พ.ย. 2561
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ