ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข template)
11 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 ก.พ. 2562
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 ก.พ. 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2562
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศไทย
30 พ.ย. 2561
รายงานความคืบหน้าการลงทุนใน OKEA AS
22 พ.ย. 2561
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
08 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
08 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2561
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
30 ต.ค. 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
27 ก.ย. 2561
การต่อสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
24 ส.ค. 2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561