ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2561
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
13 ก.ค. 2561
การจำหน่ายหุ้นในบริษัท Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. บริษัทย่อย
06 ก.ค. 2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("BBGI") เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
02 ก.ค. 2561
การเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน OKEA AS บนเว็บไซต์บริษัทฯ
20 มิ.ย. 2561
แจ้งการลงทุนใน OKEA AS
07 มิ.ย. 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
22 พ.ค. 2561
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
18 พ.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
08 พ.ค. 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เม.ย. 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มี.ค. 2561
แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามวาระ
28 ก.พ. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ("BBGI") ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก การนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการ BBGI ESOP และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561