คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562

.PDF
ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปี 2562 .PDF
ปี 2561 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2560 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2559 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2558 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2557 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2556 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2555 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2554 .PDF .PDF .PDF .PDF
ปี 2553 .PDF .PDF .PDF .PDF