ผู้บริหาร

เลือกผู้บริษัท
ย้อนกลับ
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายธนชิต มกรานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน

นายวิบูลย์ วงสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจากรีเทล จำกัด

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต

นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นางสาวภควดี จรรยาเพศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร เลขานุการบริษัท

นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเชอร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรธรรมชาติ

นายสุวัฒน์ มีมุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10/2561
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ Lithium Americas Corp.
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
 • ประธานกรรมการ OKEA AS
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Nido Petroleum Pty Ltd
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก คณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • กรรมการ มูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 • กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,060,000 หุ้น หรือ 0.076983% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Leading in a Disruptive World Program (2018), South East Asia Center (SEAC) Stanford University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13/2557 สถาบันพระปกเกล้า
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program (7/2014) ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • TLCA Leadership Development Program (LDP0/2013) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Senior Executive Program (SEP25/2012) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP154/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program (EDP6/2010) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2551 ผู้อำนวยการอาวุโส (ทำหน้าที่ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 64,332 หุ้น (ตนเอง 44,332 หุ้น และคู่สมรส 20,000 หุ้น) หรือ 0.004672% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Stanford-SEAC Leading in a Disruptive World 4 (LDW4) The Stanford Center for Professional Development (SCPD) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 • Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA7) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • Director Certification Program (DCP157/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่นที่ 28/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.6) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • Executive Development Program รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 4 กระทรวงพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่
2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสายตลาดค้าปลีก และรักษาการผู้อำนวยการสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจการตลาด
2553 ผู้อำนวยการอาวุโสสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจการตลาด สายงานด้านธุรกิจการตลาด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 28,522 หุ้น หรือ 0.002071% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 54
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program รุ่นที่ 6
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9/2553 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Marketing จาก Japan Cooperation Center Petroleum : JCCP ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP111/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Leadership GRID
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2554 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
 • กรรมการคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 44,096 หุ้น หรือ 0.003203% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Director Accredited Program (DAP28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10/2554 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 55
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 5
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
 • อื่นๆ
2547 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและกลยุทธ์ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2540 ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
2537 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จำกัด
2531 ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
 • กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
 • กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
 • กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ PetroWind Energy Inc

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 31,895 หุ้น หรือ 0.002316% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การเงิน Steton School of Economics and Business Administration Mercer University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CFO Certification Program จาก สภาวิชาชีพบัญชี
 • The Training Program on Structured Notes จาก Thailand Securities Institute
 • Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course จาก The World Bank Institute
 • Energy Training Program จาก AON
 • Executive Development Program (EDP) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program จาก Babson College Wellesley, Massachusetts, USA.
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
2555 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • อื่นๆ
2555 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2555 - 2557 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน
2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2547 - 2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)
2541 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ BCPR Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
 • กรรมการ BCP Energy International Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Trading Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี ไบโอเบส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 11/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตร Executive Development Program (TLCA EDP) รุ่น 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Oil Price Risk Management, Morgan Stanley (USA)
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 4 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Management Development Program (MDP) รุ่น 18/2013 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 1/2015 Thailand Securities Institute (TSI)
 • หลักสูตร Advanced Management Programme รุ่นที่ 105/2015 INSEAD เมือง Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7/2016 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมป์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4/2017
 • หลักสูตร Strategic Board Masterclass (SBM) รุ่นที่ 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
2557 รักษาการผู้ชำนาญการอาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551 ที่ปรึกษาอาวุโส
 • อื่นๆ
 • - ที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านวิศวกรรมเคมี
 • - วิทยากรพิเศษ ด้านธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการจัดหา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • - คณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอล และไบโอดีเซล ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงานและทรัพยากรปิโตรเลียม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11 หุ้น หรือ 0.000001% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP170/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 14/2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • Leadership Succession Program (LSP 6), สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมป์
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัุจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2554 ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2552 ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2548 ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
2546 ผู้จัดการอาวุโส โครงการผลิต
2544 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนเทคนิคการกลั่น
2543 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริการซ่อมบำรุง
2540 ผู้จัดการส่วนบริการซ่อมบำรุง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ, BCP Trading Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,865 หุ้น หรือ 0.000135 % โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3766
 • Director Accreditation Program (DAP89/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP5/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program รุ่นที่ 12 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Director Certification Program (DCP198/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
2554 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
2548 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
 • อื่นๆ
2535 ผู้ช่วยของกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยนตรกิจ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11,071 หุ้น หรือ 0.000804% (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายธนชิต มกรานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี THE UNIVERSITY OF SOUTHWESTERN LOUISIANA
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 5 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2557 รุ่นที่ 28 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15/2559 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโรงกลั่นและโครงการ
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริษัทร่วม สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2557 ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจบริษัทร่วม สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2556 ผู้อำนวยการอาวุโสสายเทคนิคโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2555 ผู้อำนวยการอาวุโสสายวิศวกรรมโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2554 ผู้อำนวยการสายวิศวกรรมโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2552 ผู้อำนวยการสายเทคนิคโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2547 ผู้อำนวยการปฏิบัติการ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2544 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการกลั่น
2543 ผู้จัดการอาวุโส (เทคนิคและสิ่งแวดล้อม)
2540 ผู้จัดการอาวุโส (ปฏิบัติการ)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Company Secretary Program (CSP14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Effective Minute Taking (EMT2/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance and Social Responsibility (CSR1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP108/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Current Issue Seminar (R-CIS1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE3/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TCLA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 6 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
 • Senior Executive Program (SEP-26) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • Leading in a Disruptive World Program, South East Asia Center (SEAC) Stanford University
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสำรวจและผลิต สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2557 ผู้อำนวยการอาวุโส สายสำรวจและผลิต สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2555 ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
2552 ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
2550 ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300 หุ้น หรือ 0.000022% (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายวิบูลย์ วงสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจากรีเทล จำกัด

อายุ: 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) จาก University of Wisconsin-Whitewater, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Leading in a Disruptive World, Stanford University, USA
 • Entrepreneurial Leadership Program, Boston, Babson University, USA
 • Leadership Development Program, Harvard Business School
 • Strategic Marketing in Action Program, IMD Business School, Switzerland
 • Senior Executive Program (SEP), Sasin Business School
 • Enterprise Leadership Program, Insead University
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจากรีเทล จำกัด
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
 • อื่นๆ
2556 Vice President, Retail Business Department, PTT Public Company Limited
2550 Deputy Managing Director, Marketing& Retail Business Support Department, PTT Retail Management Company Limited
2549 Assistant Director, Big-C Supercenter Public Company Limited
2533 Regional Manager - Asia Pacific Non-Oil Alliances, ExxonMobil Fuels Marketing Business
C-Store Manager, Retail Marketing and Investment Retail Strategist, Network Planning, Capital/Opex and Feasibility, ESSO Thailand
International Marketing, Motorola Inc., Chicago USA
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2559 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงกลั่น
2557 ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโรงกลั่น
2555 ผู้อำนวยการสายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2552 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการกลั่น 2
2549 ผู้จัดการอาวุโสคอมมิชชั่นนิ่งโครงการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP99/2555)
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP12/2556)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP71/2559)
 • หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP/2559)
 • หลักสูตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.พน.) รุ่นที่ 1/2560
 • หลักสูตร Developing an Outward Mindset (2561)
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2556 ผู้อำนวยการธุรกิจบริษัทร่วม ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2550 ผู้อำนวยการสายบัญชีและภาษี สายงานด้านบัญชีและภาษี
2547 ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและภาษี
2545 ผู้จัดการส่วนบัญชี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
 • กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 2 จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 16,967 หุ้น หรือ 0.001232% (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นางสาวภควดี จรรยาเพศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร เลขานุการบริษัท

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Company Secretary Program (CSP34/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP142/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) ประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG2/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4/2556 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Certificate of Top Management โดยบริษัทฯ ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ Duke Corporate Education
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17/2561 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
2554 ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
2552 ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
2550 ผู้จัดการอาวุโสสำนักกฎหมาย
 • อื่นๆ
2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ BCPR Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 15,500 หุ้น หรือ 0.001126% (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเชอร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรธรรมชาติ

อายุ: 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • PH.D Doctor of Philosophy, University of Wales
 • Bachelor Degree of Science, University of Leeds
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรธรรมชาติ
 • อื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน Managing Director and Chief Executive Officer, Nido Petroleum Ltd
2557 - 2558 President, Africa Business Unit, Ophir Energy Ltd
2548 - 2549 Senior Vice President, Exploration, Operations and Projects,OMV Exploration and production GmbH
2547 Asset/Exploration Manager, Woodside Energy Ltd, Perth
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ Nido Petroleum Pty Ltd
 • กรรมการ OKEA AS
 • กรรมการ BCPR Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ BCP Energy International Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุวัฒน์ มีมุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Mississippi College
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP268/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรเดล คาร์เนกี, เดล คาร์เนกี วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ
 • อื่นๆ
2558 - 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ Digital Business Development บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2555 - 2557 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีเอเบิล จำกัด
2554 ผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน World Wide Small Medium Business, Service and Partner บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี ไบโอเบส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี