กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเรียกว่า 3S Strategy เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

กลยุทธ์หลักในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

Security

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานขยายการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ เพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ ของภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ในอนาคต เช่น เหมืองลิเทียม

Stability

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่รายได้มั่นคง

สร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ด้วยการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจอื่นๆ เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว

Sustainability

พัฒนารูปแบบกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

พัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุล ระหว่างมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความสำคัญในการ พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น พัฒนาสถานีบริการภายใต้รูปแบบ “Greenovative Experience” การให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในกระบวนการผลิต จึงกำหนดเป้าหมายลดปริมาณน้ำใช้และนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานสูง บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สุทธิให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ