กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเรียกว่า 3S Strategy เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

กลยุทธ์หลักในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

Security

สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคง โดยดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด เพื่อจัดหาผลิตและจัดจำหน่ายนํ้ามันให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน โดยวางแผนจัดหาและสั่งซื้อนํ้ามันดิบจากแหล่งนํ้ามันดิบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ให้ได้ค่าการกลั่นในระดับสูง รวมถึงขยายการลงทุนในนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ เช่น เหมืองลิเทียม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของความต้องการและเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

Stability

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่รายได้มั่นคง

สร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ด้วยการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจอื่นๆ รวมถึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอ และมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

Sustainability

พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

พัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น พัฒนาสถานีบริการภายใต้รูปแบบ “Greenovative Experience” โดยให้ความสำคัญกับทรทัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในกระบวนการผลิต จึงกำหนดเป้าหมายลดปริมาณน้ำใช้และนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรม ผ่านการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยสถาบัน นวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) ร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนและบ่มเพาะธุรกิจ Startup โดยมุ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio Based) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรผ่านตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

...