กิจกรรมล่าสุด

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทบางจากฯ ดำเนินกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

กลยุทธ์หลักในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

พัฒนาธุรกิจให้เติบโต และมีการกระจายความเสี่ยง สู่ธุรกิจที่รายได้มั่นคง

กำหนดเป้าหมายการเติบโตด้วยการสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ ด้วยการลงทุน ในธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจพลังงานอื่นๆ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีรายได้คงที่และมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำ

มุ่งสู่บริษัท ที่มีการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (Low Carbon Company)

กำหนดเป้าหมายเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้น้อยที่สุด โดยการดำเนินโครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมการศึกษาขยายการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียนต่างๆ

พัฒนารูปแบบกิจกรรม และการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

กำหนดเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอันนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR/CSV) ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ และต่อยอดจาก CSR/CSV เป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตนอาศัย

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนิน ธุรกิจที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive)