IR Corner

ศุภมล เอี่ยมอ่อน

ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-8663

สิริภัทรา สกุลไทย

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-4390

ฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-8518

พิชญ เรืองเดชวรชัย

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-8253
สอบถามข้อมูลนักลงทุน
...