IR Corner

ศุภมล เอี่ยมอ่อน

ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2335 8663

สุภาพร เจสกุล

นักวิเคราะห์อาวุโส
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2335 4370

สิริภัทรา สกุลไทย

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2335 4390

ฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2335 8518
สอบถามข้อมูลนักลงทุน