กิจกรรมล่าสุด

IR Corner

เสาวภาพ สุเมฆศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินองค์กร

02-335-4371

ศุภมล เอี่ยมอ่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-8663

สิริภัทรา สกุลไทย

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-4390

ฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

02-335-8518
สอบถามข้อมูลนักลงทุน