กิจกรรมล่าสุด

EBITDA รวม

Q1/2562 : 1,959

(ล้านบาท)
EBITDA รวม
EBITDA ธุรกิจโรงกลั่น
EBITDA ธุรกิจตลาด
EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ
EBITDA รวม
EBITDA ธุรกิจโรงกลั่น
EBITDA ธุรกิจตลาด
EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ

หมายเหตุ:

EBITDA รวมกับผลรวมของ EBITDA จำแนกตามธุรกิจมีความแตกต่างกันเป็นผลจากการตัดรายการระหว่างกัน

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: BCP

ราคาล่าสุด : 14.06.2019  |  17:05

29.50 THB
-0.25 (-0.84%)
Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2562

รายได้รวม

45,535

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

214

(ล้านบาท)

เพิ่มเติมข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

Key Downloads

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

MD&A ไตรมาส 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

Fact Sheet ไตรมาส 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

เอกสารและวิดีโอนำเสนอ

BCP: บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2562
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ ประจำปี 2561

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เราให้ความสำคัญในการสร้างช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากเราได้รับข้อร้องเรียนที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ