กิจกรรมล่าสุด

EBITDA รวม

Q2/2561 : 3,366

(ล้านบาท)
EBITDA รวม
EBITDA ธุรกิจโรงกลั่น
EBITDA ธุรกิจตลาด
EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ
EBITDA รวม
EBITDA ธุรกิจโรงกลั่น
EBITDA ธุรกิจตลาด
EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ

หมายเหตุ:

EBITDA รวมกับผลรวมของ EBITDA จำแนกตามธุรกิจมีความแตกต่างกันเป็นผลจากการตัดรายการระหว่างกัน

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: BCP

ราคาล่าสุด : 21.09.2018  |  16:36

35.25 THB
-0.50 (-1.40%)
Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2561

รายได้รวม

45,558

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

1,007

(ล้านบาท)

เพิ่มเติมข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

Key Downloads

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ดาวน์โหลด

MD&A ไตรมาส 2 ปี 2561

ดาวน์โหลด

Fact Sheet ไตรมาส 2 ปี 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารและวิดีโอนำเสนอ

BCP: บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2561
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เราให้ความสำคัญในการสร้างช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากเราได้รับข้อร้องเรียนที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ

...