กิจกรรมล่าสุด

EBITDA รวม

Q3/2560 : 3,580

(ล้านบาท)
EBITDA รวม
EBITDA ธุรกิจโรงกลั่น
EBITDA ธุรกิจตลาด
EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ
EBITDA รวม
EBITDA ธุรกิจโรงกลั่น
EBITDA ธุรกิจตลาด
EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ

หมายเหตุ:

EBITDA รวมกับผลรวมของ EBITDA จำแนกตามธุรกิจมีความแตกต่างกันเป็นผลจากการตัดรายการระหว่างกัน

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: BCP

ราคาล่าสุด : 20.02.2018  |  16:38

40.50 THB
+0.25 (0.62%)
Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 3/2560

รายได้รวม

39,009

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

1,495

(ล้านบาท)

เพิ่มเติมข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

Key Downloads

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ดาวน์โหลด

MD&A ไตรมาส 3 ปี 2560

ดาวน์โหลด

Fact Sheet ไตรมาส 3 ปี 2560

ดาวน์โหลด

เอกสารและวิดีโอนำเสนอ

BCP: บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2560
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เราให้ความสำคัญในการสร้างช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากเราได้รับข้อร้องเรียนที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ