กิจกรรมล่าสุด

EBITDA รวม

Q2/2560 : 2,514

(ล้านบาท)
EBITDA รวม
ธุรกิจโรงกลั่น
ธุรกิจตลาด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ธุรกิจไบโอฟูเอล
ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ
EBITDA รวม
ธุรกิจโรงกลั่น
ธุรกิจตลาด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ธุรกิจไบโอฟูเอล
ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่นๆ

หมายเหตุ:

EBITDA รวมกับผลรวมของ EBITDA จำแนกตามธุรกิจมีความแตกต่างกันเป็นผลจากการตัดรายการระหว่างกัน

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: BCP

ราคาล่าสุด : 21.09.2017  |  16:38:24

37.75 THB
-0.50 (-1.31%)
Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 2/2560

รายได้รวม

42,828

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

993

(ล้านบาท)

เพิ่มเติมข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Key Downloads

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด

MD&A ไตรมาส 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด

Fact Sheet ไตรมาส 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด

เอกสารและวิดีโอนำเสนอ

BCP: บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2560
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เราให้ความสำคัญในการสร้างช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากเราได้รับข้อร้องเรียนที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ