กิจกรรมล่าสุด

งบการเงิน

งบการเงินปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวม (บาท)
2560 2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,880,205,387 19,286,650,258
เงินลงทุนชั่วคราว 1,719,372,624 1,719,320,377
ลูกหนี้การค้า 6,207,756,756 6,021,982,449
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,467,136,275 1,667,994,485
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- -
สินค้าคงเหลือ 15,722,087,004 14,560,471,060
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,283,131,203 894,078,150
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45,279,689,249 44,150,496,779
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 885,965,225 839,622,815
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 815,062,865 739,467,997
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 359,602,729 359,602,729
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 46,200,317,058 46,461,888,655
สิทธิการเช่า 2,003,227,584 1,939,042,196
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,924,005,174 5,012,615,898
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 567,451,357 546,509,432
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,856,090,938 1,733,613,488
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,611,722,930 57,632,363,210
รวมสินทรัพย์ 102,891,412,179 101,782,859,989
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,072,947,702 7,444,017,507
เจ้าหนี้การค้า 8,872,860,262 8,766,153,610
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,526,155,219 3,208,610,436
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,757,445,146 1,697,384,523
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,000,000,000 2,000,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 800,687,203 1,069,026,480
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 996,131,391 492,705,145
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 501,666,538 502,155,651
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 828,241,866 895,956,140
รวมหนี้สินหมุนเวียน 25,356,135,327 26,076,009,492
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,227,716,952 14,457,827,965
หุ้นกู้ 13,988,397,685 13,987,569,976
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 560,426,054 600,686,417
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 35,131,578 38,068,420
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,744,331,922 1,769,716,139
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 838,963,823 869,591,180
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 73,032,006 74,855,730
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,468,000,020 31,798,315,827
รวมหนี้สิน 56,824,135,347 57,874,325,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460,051 11,157,460,051
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1,612,670,404 1,612,670,404
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
  • ยังไม่ได้จัดสรร
27,014,431,392 24,931,575,363
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 136,388,122 121,325,051
รวมส่วนของบริษัท 41,640,655,231 39,542,736,131
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4,426,621,601 4,365,798,539
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,067,276,832 43,908,534,670
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 102,891,412,179 101,782,859,989
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม (บาท)
2560 2559
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 43,994,881,042 30,275,996,717
ต้นทุนขายและการให้บริการ (39,969,258,488) (29,332,851,552)
กำไรขั้นต้น 4,025,622,554 943,145,165
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 54,861,081 41,162,567
รายได้อื่น 170,061,963 84,736,511
ค่าใช้จ่ายในการขาย (826,735,384) (718,882,735)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (605,111,414) (473,920,001)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (9,238,557) (19,260,052)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 953,857 163,100,386
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 36,526,420 56,164,830
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 270,972,694 84,406,002
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน (100,923,684) 1,633,991
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า 17,662,410 12,549,043
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ - 226,592,414
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,034,651,940 401,428,121
ต้นทุนทางการเงิน (354,800,818) (372,883,052)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,679,851,122 28,545,069
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (481,657,447) 168,312,950
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,198,193,675 196,858,019
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2,083,808,821 268,890,200
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
114,384,854 (72,032,181)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,198,193,675 196,858,019
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.51 0.20

งบการเงินปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545