งบการเงิน

งบการเงินปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม (พันบาท)
2562 2561
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,036,270 11,550,620
เงินลงทุนชั่วคราว 232,222 262,039
ลูกหนี้การค้า 7,855,754 6,968,512
ลูกหนี้อื่น 1,938,902 1,642,717
สินค้าคงเหลือ 19,600,132 15,134,925
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 245,963 256,651
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 755,470 1,780,596
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,664,713 37,596,060
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 17,910,061 18,047,950
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 612,375 198,755
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,148,279 1,815,302
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 49,977,068 48,876,754
ค่าความนิยม 1,602,325 1,602,325
สิทธิการเช่า 2,920,985 2,900,579
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,566,951 3,658,271
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 946,764 827,463
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,539,682 1,718,193
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 81,351,456 79,772,558
รวมสินทรัพย์ 122,016,169 117,368,618
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,797,438 5,004,252
เจ้าหนี้การค้า 12,978,334 6,680,251
เจ้าหนี้อื่น 2,510,941 3,156,970
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,306,801 2,215,714
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,000,000 4,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 2,539,642 3,386,702
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 94,387 121,162
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 930,353 938,559
รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,157,896 25,503,610
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17,939,560 18,264,242
หุ้นกู้ 20,981,402 20,980,047
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 456,106 466,688
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 35,716 37,863
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,073,902 2,053,675
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 333,618 355,355
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 162,775 169,584
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41,983,079 42,327,454
รวมหนี้สิน 72,140,975 67,831,064
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 189,618 189,618
ส่วนเกินทุนอื่น 1,371,213 1,370,361
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,170,411 1,170,411
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 8,402 8,400
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • ยังไม่ได้จัดสรร
27,629,939 27,453,937
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (168,902) (165,309)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 42,888,228 42,714,965
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6,986,966 6,822,589
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 49,875,194 49,537,554
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 122,016,169 117,368,618
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม (พันบาท)
2562 2561
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 45,535,329 44,225,589
ต้นทุนขายและการให้บริการ (43,354,727) (40,897,472)
กำไรขั้นต้น 2,180,602 3,328,117
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 37,018 16,298
รายได้อื่น 81,474 59,301
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,021,658) (972,607)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (699,374) (687,828)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (4,415) (8,782)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 28,926 (72,748)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (11,239) -
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 57,395 171,641
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 157,318 122,987
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 806,047 1,956,379
ต้นทุนทางการเงิน (442,814) (364,987)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 363,233 1,591,392
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 31,579 (223,159)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 394,812 1,368,233
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
213,953 1,167,853
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
180,859 200,380
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 394,812 1,368,233
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.16 0.85

งบการเงินปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562

งบการเงินปี 2561

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

งบการเงินปี 2560

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545