งบการเงิน

งบการเงินปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวม (บาท)
2561 2560
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,898,992 10,105,883
เงินลงทุนชั่วคราว 228,919 219,583
ลูกหนี้การค้า 10,122,795 7,511,391
ลูกหนี้อื่น 1,774,337 1,340,258
สินค้าคงเหลือ 19,320,417 15,720,387
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 13,056 52,123
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,245,770 1,341,318
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,604,286 36,290,943
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14,398,290 14,158,228
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,430,058 4,346,730
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 113,423 -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 343,440 343,440
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,098,932 48,049,136
ค่าความนิยม 1,602,325 1,602,325
สิทธิการเช่า 2,658,898 2,311,349
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,453,523 3,731,498
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 928,488 1,000,016
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,692,011 2,034,881
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 75,719,388 77,577,603
รวมสินทรัพย์ 115,323,674 113,868,546
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,742,592 4,046,182
เจ้าหนี้การค้า 11,702,352 10,016,081
เจ้าหนี้อื่น 2,541,972 3,018,368
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,318,135 2,218,009
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,000,000 -
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 96,877 3,036,550
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 473,842 690,260
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 788,646 843,909
รวมหนี้สินหมุนเวียน 27,664,416 23,869,359
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18,672,284 20,649,010
หุ้นกู้ 13,987,232 13,990,269
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 456,254 589,586
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 30,663 34,211
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,028,258 1,949,430
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 354,052 810,724
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 160,175 85,914
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,688,918 38,109,144
รวมหนี้สิน 63,353,334 61,978,503
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 189,618 189,618
ส่วนเกินทุนอื่น 1,369,985 1,340,485
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,170,411 1,170,411
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 8,260 19,147
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • ยังไม่ได้จัดสรร
28,992,877 27,661,241
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 684,632 2,411,095
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 45,103,330 45,479,544
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6,867,010 6,410,499
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 51,970,340 51,890,043
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 115,323,674 113,868,546
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม (บาท)
2561 2560
(พันบาท)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 143,244,398 125,832,324
ต้นทุนขายและการให้บริการ (132,236,970) (115,884,120)
กำไรขั้นต้น 11,007,428 9,948,204
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 38,874 143,755
รายได้อื่น 1,130,943 643,995
ค่าใช้จ่ายในการขาย (3,116,381) (2,736,519)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2,111,119) (2,100,806)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (30,532) (36,643)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (303,726) 319,869
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 66,889 (241,869)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 363,029 662,610
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (425,369) (1,440,566)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 232,601 127,660
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6,852,637 5,289,690
ต้นทุนทางการเงิน (1,140,412) (1,072,599)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 5,712,225 4,217,091
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,002,204) 257,208
กำไรสำหรับงวด 4,710,021 4,474,299
การแบ่งปันกำไร
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
4,009,335 4,136,708
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
700,686 337,591
กำไรสำหรับงวด 4,710,021 4,474,299
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.91 3.00

งบการเงินปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

งบการเงินปี 2560

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545

...