งบการเงิน

งบการเงินปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวม (บาท)
2560 2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,319,441,241 19,286,650,258
เงินลงทุนชั่วคราว 2,219,533,273 1,719,320,377
ลูกหนี้การค้า 5,771,724,574 6,021,982,449
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,145,175,706 1,667,994,485
สินค้าคงเหลือ 15,533,856,126 14,560,471,060
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 56,530,481 -  
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 972,526,909 894,078,150
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,018,788,310 44,150,496,779
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14,188,651,524 839,622,815
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3,347,360,060 739,467,997
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 359,602,729 359,602,729
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 45,613,863,108 46,461,888,655
สิทธิการเช่า 2,153,775,967 1,939,042,196
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,723,946,849 5,012,615,898
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 954,582,993 546,509,432
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,994,491,246 1,733,613,488
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,336,274,476 57,632,363,210
รวมสินทรัพย์ 107,355,062,786 101,782,859,989
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,033,498,523 7,444,017,507
เจ้าหนี้การค้า 8,312,606,753 8,766,153,610
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,206,132,019 3,208,610,436
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,093,579,289 1,697,384,523
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 2,000,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 900,672,845 1,069,026,480
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 367,114,265 492,705,145
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น -   502,155,651
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 812,507,996 895,956,140
รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,726,111,690 26,076,009,492
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21,261,589,663 14,457,827,965
หุ้นกู้ 13,989,654,003 13,987,569,976
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 544,518,236 600,686,417
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 33,552,630 38,068,420
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,823,265,954 1,769,716,139
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 821,504,805 869,591,180
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 80,100,919 74,855,730
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,554,186,210 31,798,315,827
รวมหนี้สิน 60,280,297,900 57,874,325,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460,051 11,157,460,051
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
ส่วนเกินทุนอื่น 1,631,677,331 1,612,670,404
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23,980,099 -  
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
  • ยังไม่ได้จัดสรร
26,501,497,784 24,931,575,363
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,555,088,410 121,325,051
รวมส่วนของบริษัท 42,589,408,937 39,542,736,131
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4,485,355,949 4,365,798,539
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 47,074,764,886 43,908,534,670
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 107,355,062,786 101,782,859,989
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม (บาท)
2560 2559
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 125,832,324,015 104,224,578,574
ต้นทุนขายและการให้บริการ (115,884,120,476) (96,105,016,545)
กำไรขั้นต้น 9,948,203,539 8,119,562,029
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 143,754,788 136,619,117
รายได้อื่น 643,994,917 213,432,375
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,736,519,355) (2,453,034,194)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2,100,803,797) (1,617,346,344)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (36,643,302) (47,522,194)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 319,868,953 173,636,983
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า (241,869,377) 71,164,410
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 662,609,885 490,201,055
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน (1,440,566,197) 5,487,870
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 491,689,282 5,454,055
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ -   226,592,414
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 5,653,719,336 5,324,247,576
ต้นทุนทางการเงิน (1,072,599,224) (1,068,513,772)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 4,581,120,112 4,255,733,804
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 257,207,963 (521,848,775)
กำไรสำหรับงวด 4,838,328,075 3,733,885,029
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
4,392,657,065 3,855,062,340
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
445,671,010 (121,177,311)
กำไรสำหรับงวด 4,838,328,075 3,733,885,029
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.19 2.80

งบการเงินปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545