งบการเงิน

งบการเงินปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวม (บาท)
2561 2560
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,532,850 10,105,883
เงินลงทุนชั่วคราว 219,789 219,583
ลูกหนี้การค้า 7,191,525 7,511,391
ลูกหนี้อื่น 2,145,982 1,340,258
สินค้าคงเหลือ 21,657,701 15,720,387
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 47,153 52,123
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,386,762 1,341,318
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,181,762 36,290,943
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14,355,093 14,158,228
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,743,497 4,346,730
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 343,440 343,440
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 49,069,541 48,049,136
ค่าความนิยม 1,602,325 1,602,325
สิทธิการเช่า 2,562,558 2,311,349
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,791,274 3,731,498
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 926,313 1,000,016
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,456,744 2,034,881
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77,850,785 77,577,603
รวมสินทรัพย์ 117,032,547 113,868,546
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,859,568 4,046,182
เจ้าหนี้การค้า 10,767,357 10,016,081
เจ้าหนี้อื่น 3,106,495 3,018,368
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,280,987 2,218,009
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,000,000 -
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 1,762,210 3,036,550
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 430,719 690,260
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 819,790 843,909
รวมหนี้สินหมุนเวียน 31,027,126 23,869,359
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21,370,643 20,649,010
หุ้นกู้ 9,990,840 13,990,269
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 558,979 589,586
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 30,663 34,211
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,994,700 1,949,430
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 782,538 810,724
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 156,034 85,914
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34,884,397 38,109,144
รวมหนี้สิน 65,911,523 61,978,503
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,618 189,618
ส่วนเกินทุนอื่น 1,367,502 1,340,485
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,170,411 1,170,411
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 8,287 19,147
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • ยังไม่ได้จัดสรร
28,306,554 27,661,241
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 771,355 2,411,095
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 44,501,274 45,479,544
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6,619,750 6,410,499
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 51,121,024 51,890,043
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 117,032,547 113,868,546
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม (บาท)
2561 2560
(พันบาท)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 45,557,582 42,828,094
ต้นทุนขายและการให้บริการ (41,699,278) (40,464,670)
กำไรขั้นต้น 3,858,304 2,363,424
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 11,826 43,923
รายได้อื่น 181,064 236,269
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,066,435) (950,780)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (718,909) (681,533)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (13,282) (15,523)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (135,931) 233,081
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 94,998 (19,008)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (38,548) 92,248
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (411,575) 18,661
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 22,513 53,985
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,784,025 1,374,747
ต้นทุนทางการเงิน (374,035) (338,622)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,409,990 1,036,125
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (253,027) 109,217
กำไรสำหรับงวด 1,156,963 1,145,342
การแบ่งปันกำไร
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
1,006,783 992,577
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
150,180 152,765
กำไรสำหรับงวด 1,156,963 1,145,342
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.73 0.72

งบการเงินปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

งบการเงินปี 2560

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545

...