งบการเงิน

งบการเงินปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวม (บาท)
2561 2560
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,027,066,934 10,105,882,585
เงินลงทุนชั่วคราว 219,636,334 219,583,478
ลูกหนี้การค้า 5,808,809,899 7,511,391,215
ลูกหนี้อื่น 1,147,075,934 1,340,258,455
สินค้าคงเหลือ 17,475,350,904 15,720,387,051
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 25,284,916 52,122,527
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,379,963,297 1,341,318,360
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,083,188,218 36,290,943,671
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14,458,553,123 14,400,159,356
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,645,143,194 4,346,729,603
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 343,439,563 343,439,563
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 47,915,702,899 48,049,135,691
ค่าความนิยม 1,602,324,546 1,602,324,546
สิทธิการเช่า 2,396,811,680 2,311,349,372
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,686,654,632 3,731,498,371
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,029,961,300 1,000,016,270
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,229,668,377 2,034,880,526
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76,308,259,314 77,819,533,298
รวมสินทรัพย์ 109,391,447,532 114,110,476,969
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,875,472,769 4,046,182,313
เจ้าหนี้การค้า 6,549,457,396 10,016,080,686
เจ้าหนี้อื่น 2,642,590,502 3,018,367,626
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,241,966,627 2,218,008,789
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 2,791,546,386 3,036,549,976
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 933,437,789 690,260,109
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 792,868,813 843,908,987
รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,827,340,282 23,869,358,486
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20,410,559,410 20,649,009,936
หุ้นกู้ 13,990,884,497 13,990,269,214
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 553,825,006 589,586,434
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 34,210,525 34,210,525
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,950,321,232 1,949,429,755
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 737,311,302 810,724,489
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 153,303,039 85,912,750
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 37,830,415,011 38,109,143,103
รวมหนี้สิน 57,657,755,293 61,978,501,589
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460,051 11,157,460,051
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
ส่วนเกินทุนอื่น 1,354,217,555 1,340,485,277
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,170,410,780 1,170,410,780
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14,573,102 19,146,999
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
  • ยังไม่ได้จัดสรร
28,977,637,641 27,831,345,677
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 660,399,380 2,411,095,017
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 45,054,403,771 45,649,649,063
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6,679,288,468 6,482,326,317
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 51,733,692,239 52,131,975,380
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 109,391,447,532 114,110,476,969
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม (บาท)
2561 2560
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 44,225,589,433 43,994,881,042
ต้นทุนขายและการให้บริการ (40,897,472,907) (39,969,258,488)
กำไรขั้นต้น 3,328,116,526 4,025,622,554
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 16,298,275 54,861,081
รายได้อื่น 59,301,446 170,061,963
ค่าใช้จ่ายในการขาย (972,606,646) (826,735,384)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (687,828,128) (605,111,414)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (8,782,210) (9,238,557)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (72,748,201) 953,857
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -   36,526,420
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 171,641,397 270,972,694
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -   (100,923,684)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 92,165,853 17,662,410
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,925,558,312 3,034,651,940
ต้นทุนทางการเงิน (364,986,734) (354,800,818)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,560,571,578 2,679,851,122
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (223,159,268) (481,657,447)
กำไรสำหรับงวด 1,337,412,310 2,198,193,675
การแบ่งปันกำไร
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
1,146,203,899 2,083,808,821
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
191,208,411 114,384,854
กำไรสำหรับงวด 1,337,412,310 2,198,193,675
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.83 1.51

งบการเงินปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561

งบการเงินปี 2560

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545