กิจกรรมล่าสุด

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอมาจาก รายงานประจำปี 2559 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2557 2558 2559 ไตรมาส 1/2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 183,016 151,140 144,705 43,995
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4,543 11,454 11,896 4,026
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 5,162 11,081 11,363 4,075
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 499 (407) 107 1
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 758 22 276 37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 696 4,151 4,773 2,084
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 76,966 81,942 101,783 102,891
หนี้สินรวม 43,000 45,959 57,874 56,824
ส่วนของผู้ถือหุ้น 33,966 35,983 43,909 46,067
ทุนเรือนหุ้น        
 • ทุนจดทะเบียน
 • 1,532 1,377 1,377 13,769
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 • 1,377 1,377 1,377 13,769
  อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
  อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 2.82 7.33 7.85 9.26
  อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 0.41 2.71 3.27 5.00
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.29 8.04 7.51 10.28
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ 2.09 12.07 12.73 17.02
  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)
  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 2.86 3.22 1.69 1.79
  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 1.61 1.89 1.13 1.17
  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.92 0.94 0.86 0.80
  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.67 0.59 0.38 0.36
  อัตราความสามารถในการชำระหนี้ 1.93 3.73 1.76 1.24
  ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.51 3.01 3.47 1.51
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 24.19 25.77 28.72 30.24
  • 1/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่เป็นของบริษัทใหญ่
  • 2/ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท

  หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.

  เลือกหมวดหมู่
  งบแสดงฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย์

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  สินทรัพย์หมุนเวียน
  สินค้าคงเหลือ
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  หนี้สิน & ส่วนของผู้ถือหุ้น

  หนี้สินหมุนเวียน
  เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้
  หนี้สินไม่หมุนเวียน
  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบแสดงฐานะทางการเงิน

  งบกำไรขาดทุน
  รายได้รวม
  EBITDA
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

  งบกำไรขาดทุน

  อัตราส่วนทางการเงิน

  อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

  อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ
  อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/

  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)

  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  อัตราความสามารถในการชำระหนี้
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

  อัตราส่วนทางการเงิน