ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอมาจาก คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
  2557 2558 2559 2560 Q3/2561
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 183,016 151,140 144,705 172,138 53,461
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4,543 11,454 11,896 13,543 (49,640)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 5,162 11,081 11,363 13,663 4,160
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 499 (407) 107 366 (28)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 758 22 276 (225) (95)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 696 4,151 4,773 5,778 1,856
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 76,966 81,942 101,783 114,110 115,324
หนี้สินรวม 43,000 45,959 57,874 61,979 63,353
ส่วนของผู้ถือหุ้น 33,966 35,983 43,909 52,131 519,703
ทุนเรือนหุ้น          
 • ทุนจดทะเบียน
 • 1,532 1,377 1,377 1,377 1,377
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 • 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
  อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
  อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 2.82 7.33 7.85 7.94 7.78
  อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 0.41 2.71 3.27 3.72 4.14
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.29 8.04 7.51 7.31 8.17
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ 2.09 12.07 12.73 13.57 12.30
  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)
  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 2.86 3.22 1.69 1.52 1.43
  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 1.61 1.89 1.13 0.80 0.69
  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.92 0.94 0.86 0.78 0.78
  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.67 0.59 0.38 0.59 0.65
  อัตราความสามารถในการชำระหนี้ 1.93 3.73 1.76 2.50 2.53
  ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.51 3.01 3.47 4.20 1.35
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 24.19 25.77 28.72 33.15 32.76
  • 1/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่เป็นของบริษัทใหญ่
  • 2/ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท

  หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.

  เลือกหมวดหมู่
  งบแสดงฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย์

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  สินค้าคงเหลือ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  หนี้สิน & ส่วนของผู้ถือหุ้น

  หนี้สินหมุนเวียน
  เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (รวมที่ถึงกำหนดชำระใน 1ปี)
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบแสดงฐานะทางการเงิน

  งบกำไรขาดทุน
  รายได้รวม
  EBITDA
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

  งบกำไรขาดทุน

  อัตราส่วนทางการเงิน

  อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

  อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ
  อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/

  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)

  อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  อัตราความสามารถในการชำระหนี้
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

  อัตราส่วนทางการเงิน
  ...