การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง Miracle Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไขข้อความหน้า 4, 14)
หนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 .PDF
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น .PDF
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .PDF
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม .PDF
5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม .PDF
 
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก .PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค .PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 สำหรับผู้ถือหุ้น BCP-DR1

ด้วยบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บางจาก") ได้มีหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบางจากซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บางจาก เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ("สยามดีอาร์") ขอแจ้งสิทธิของท่านในฐานะผู้ถือ "ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่ เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)" ("ใบแสดงสิทธิ") เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบางจาก โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 (วันเดียวกับวันที่บางจากกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/ 2552 ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ เอกสารประกอบ (ยกเว้นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท บางจากฯ (มหาชน) .PDF
2. หนังสือแจ้งความจำนงออกเสียงลงคะแนน .PDF
3. รายละเอียดหลักฐานประกอบการแจ้งความจำนงออกเสียงลงคะแนน .PDF
4. หนังสือมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) .PDF