กรรมการบริษัท

เลือกคณะกรรมการบริษัท
ย้อนกลับ
นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2558)

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2558)

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ: 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • MBA (Business Administration) Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP49/2006)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP143/2011)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 5)
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากัด
2552 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด
2541 - 2554 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปรธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • นายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประสบการณ์การทำงาน
2549 - เกษียณอายุ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นักบริหาร 10)
2548 รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหาร 10)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • กรรมการ การปฏิรูปประเทศไทย ด้านสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
 • Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2554 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง พัฒนา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
 • โรงเรียน วชิราวุธ วิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ
  กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
2558 คณะกรรมการปิโตรเลียม
2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
  ราชองครักษ์เวรพิเศษ
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • เลขาธิการกิตติมศักดิ์ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 • กรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

อายุ: 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนเตรียมทหาร ( รุ่น 17 )
 • โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ )
 • โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • วิทยาลัยการทัพเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครูทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
2558 รองเสนาธิการทหารเรือ
2557 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
2556 ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
2554 หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

อายุ: 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวเเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปราม ข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง ฯลฯ
 • Director Certification Program (DCP 194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD 26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
2554 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2553 จเรตำรวจ (สบ 8)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวัทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่น 33) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยบูรพา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รป.ม.)
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศรุ่นที่ 153
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่ 78
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่น 78
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่น 56
 • การรบร่วมอากาศพื้นดิน (ผู้แนะนำอากาศยานหน้า)
 • นายทหารการกีฬา รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73
 • พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 (วปอ.58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน แม่ทัพน้อยที่ 1
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 รองแม่ทัพภาคที่ 1
2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
2557 ผู้ชำนาญการกองทัพบก
2556 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2554 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
2553 ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
2551 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2558)

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A., University of New Haven สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ปี 2553 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) รุ่นที่ 56/2550 สำนักงาน ก.พ.
 • Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School
ประสบการณ์การทำงาน
2557-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2555 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2552 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 • Certificate of Insurance, College of Insurance, London
 • Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania
 • Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
 • กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท SIAMESE จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
 • Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2556 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส. รุ่นที่ 38)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ปี 2550)
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส. รุ่นที่ 1/2553) สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DCP176/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (รุ่นที่ นธป.2/2557) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
2558 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2555 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงแรงงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร
2554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2553 อธิบดีกรมศุลกากร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • อธิบดีกรมสรรพากร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2558)

อายุ: 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP14/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP44/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Executive Development Program ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตร Implementation of Small and Medium Industrial Promotion Programs ประเทศฟิลิปปินส์
 • หลักสูตร Project Implementation and Supervision ประเทศมาเลเซีย
 • หลักสูตร Workshop on Implementation Finance ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์การทำงาน
2551 - 2559 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2550 - 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,000 หุ้น หรือ 0.000726% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก Energy Management and Policy, University of Pennsylvania
 • ปริญญาโท Energy Engineering ,George Washington University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2556 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
2552 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • อื่นๆ
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Lithium Americas Corp.

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • กรรมการ Nido Petroleum Limited
 • กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก คณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • กรรมการ มูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 850,000 หุ้น หรือ 0.061732% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี