กรรมการบริษัท

เลือกคณะกรรมการบริษัท
ย้อนกลับ
นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553)

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561)

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA
 • บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
2552 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
2541 - 2554 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553)

อายุ: 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตารวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 40 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตารวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพัฒนามหานคร
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
2549 - เกษียณอายุ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม (นักบริหาร 10)
2548 รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหาร 10)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA
 • Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, USA
 • Director Accreditation Program (DAP48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง พัฒนา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
2558 คณะกรรมการปิโตรเลียม
2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
  ราชองครักษ์เวรพิเศษ
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
 • ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

อายุ: 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17
 • โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ)
 • โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • วิทยาลัยการทัพเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครูทหาร สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 - 2560 ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
2558 รองเสนาธิการทหารเรือ
2557 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
2556 ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
2554 หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 33 : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยบูรพา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รป.ม.)
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 153
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 78
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่น 78
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่น 56
 • การรบร่วมอากาศพื้นดิน (ผู้แนะนำอากาศยานหน้า)
 • นายทหารการกีฬา รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73
 • พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน แม่ทัพน้อยที่ 1
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 รองแม่ทัพภาคที่ 1
2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
2557 ผู้ชำนาญการกองทัพบก
2556 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2554 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
2553 ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
2551 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

อายุ: 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง ฯลฯ
 • Director Certification Program (DCP194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2554 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2553 จเรตำรวจ (สบ 8)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561)

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน แคนาดา
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP86/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP42/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation&Execution of Strategy (SFE19/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2558 - 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2552 - 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 • Certificate of Insurance, College of Insurance, London
 • Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Completion CFO Certification Program ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania
 • Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2558 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท SIAMESE จำกัด
 • กรรมการ OKEA AS

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
 • Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2556 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
 • กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2557 อธิบดีกรมสรรพากร
2554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2553 อธิบดีกรมศุลกากร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

อายุ: 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Ph.D. (Computer Science) Stanford University, USA
 • MSCS (Computer Science) Stanford University, USA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(MIT) - วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CUMMU)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.2012) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2011 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Executive Program for Senior Management, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • Director Certification Program (DCP93/2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556 กรรมการ บริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2551 - 2556 กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ (National e-Payment)
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก Energy Management and Policy, University of Pennsylvania
 • ปริญญาโท Energy Engineering ,George Washington University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2556 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
2552 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10/2561
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ Lithium Americas Corp.
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
 • ประธานกรรมการ OKEA AS
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Nido Petroleum Pty Ltd
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก คณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • กรรมการ มูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 • กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,060,000 หุ้น หรือ 0.076983% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี