กรรมการบริษัท

เลือกคณะกรรมการบริษัท
ย้อนกลับ
นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561)

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA
 • บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
2552 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
2541 - 2554 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 • รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรม-ราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพัฒนามหานคร
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
2549 - เกษียณอายุ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นักบริหาร 10)
2548 รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหาร 10)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA
 • Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, USA
 • Director Accreditation Program (DAP48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง พัฒนา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
2558 คณะกรรมการปิโตรเลียม
2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
  ราชองครักษ์เวรพิเศษ
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
 • ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

อายุ: 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่น 17)
 • โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ)
 • โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • วิทยาลัยการทัพเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครูทหาร สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 รองเสนาธิการทหารเรือ
2557 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
2556 ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
2554 หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่น 33) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยบูรพา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศรุ่นที่ 153
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่ 78
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่น 78
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่น 56
 • การรบร่วมอากาศพื้นดิน (ผู้แนะนำอากาศยานหน้า)
 • นายทหารการกีฬา รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73
 • พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 (วปอ.58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน แม่ทัพน้อยที่ 1
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 รองแม่ทัพภาคที่ 1
2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
2557 ผู้ชำนาญการกองทัพบก
2556 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2554 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
2553 ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
2551 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

อายุ: 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง ฯลฯ
 • Director Certification Program (DCP194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 15) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2554 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2553 จเรตำรวจ (สบ 8)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวัทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561)

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน แคนาดา
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP86/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP42/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation&Execution of Strategy (SFE19/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2558 - 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2552 - 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการอานวยการ สานักงานธนานุเคราะห์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 • Certificate of Insurance, College of Insurance, London
 • Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Completion CFO Certification Program ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania
 • Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
 • กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท SIAMESE จำกัด
 • กรรมการ OKEA AS (มีผล 1 มกราคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
 • Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2556 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
 • กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส. รุ่นที่ 38)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ปี 2550)
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส. รุ่นที่ 1/2553) สำนักงาน ป.ป.ช.
 • Director Certification Program (DCP176/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป. รุ่นที่ 2/2557) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
2558 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2555 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงแรงงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2557 อธิบดีกรมสรรพากร
2554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2553 อธิบดีกรมศุลกากร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

อายุ: 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Ph.D. (Computer Science) Stanford University, USA
 • MSCS (Computer Science) Stanford University, USA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(MIT) - วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CUMMU)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.2012) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 2011) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Executive Program for Senior Management, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • Director Certification Program (DCP93/2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556 กรรมการ บริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2551 - 2556 กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ (National e-Payment)
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก Energy Management and Policy, University of Pennsylvania
 • ปริญญาโท Energy Engineering ,George Washington University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2556 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
2552 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ Lithium Americas Corp.
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
 • ประธานกรรมการ OKEA AS
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Nido Petroleum Pty Ltd
 • กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก คณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • กรรมการ มูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 • กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,060,000 หุ้น หรือ 0.076983% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี

...