กิจกรรมล่าสุด

โครงสร้างบริษัท

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (BGN) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสถานีบริการน้ำมัน และร้านกาแฟอินทนิล รวมถึงดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านใบจาก และร้านเลมอนกรีน เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและผลิตไบโอดีเซลซึ่งใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก มีกำลังการผลิต 360,000 ลิตรต่อวัน และมีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยการออกแบบและก่อสร้างระบบจัดการน้ำเสียจนได้คุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้ก่อสร้างบึงประดิษฐ์ โดยอาศัยธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง แล้วนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้ กลับมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่สาธารณะ โดยปัจจุบัน BBF ยังอยู่ระหว่างทดสอบกระบวนการผลิตหน่วยผลิตไบโอดีเซลที่ 2 กำลังการผลิต 450,000 ลิตรต่อวัน คาดว่าจะทำการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้มีกำลังผลิตไบโอดีเซล (B100) รวมทั้งสิ้น 810,000 ลิตรต่อวัน

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ "Sunny Bangchak" เฟสแรก กำลังการผลิต 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (BSE) ซึ่งมี BCPG ถือหุ้น 100% จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟสสองกำลังการผลิต 32 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตแห่งละ 16 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟสสาม กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการโดย 5 บริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 16 เมกะวัตต์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 8 เมกะวัตต์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 8 เมกะวัตต์ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 8 เมกะวัตต์ และตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 8 เมกะวัตต์

ดังนั้นเมื่อรวมกับกำลังการผลิตเฟสแรกของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ครบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่ 118 เมกะวัตต์

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ของอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโรงเรียนและธุรกิจคลังสินค้า

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายเอทานอล และผลิต จำหน่ายน้ำแป้ง รวมถึงผลิตเอทานอลชั้นคุณภาพเชื้อเพลิง

BCP Energy International Pte. Ltd.

BCP Energy International Pte. Ltd. (BCPE) จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และทรัพยากรธรรมชาติในต่างประเทศ ปัจจุบัน BCPE ได้เข้าลงทุนในบริษัท Nido Petroleum Limited คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสามัญร้อยละ 81.4

BCP Innovation Pte. Ltd.

BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ ปัจจุบัน BCPI ได้เข้าลงทุนในบริษัท Western Lithium USA Corporation คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสามัญร้อยละ 7 (ณ มกราคม 2559)

BCP Trading Pte. Ltd.

BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน การจัดจ้างเรือขนส่ง การจัดหาสถานที่เก็บน้ำมันและการจัดจำหน่าย

Nido Petroleum Limited

Nido Petroleum Limited (Nido) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มุ่งเน้นการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่ดำเนินการผลิตแล้ว ได้แก่ Galoc, Nido, Matinloc ในประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 6,000 บาร์เรลต่อวัน รวมถึงยังได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการสำรวจ คือ West Linapacan ในประเทศฟิลิปปินส์ และ Gurita ในประเทศอินโดนีเซีย ตามลำดับ

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (UBE) ตั้งอยู่ที่อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลมีขนาดกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน โดยสามารถใช้มันสำปะหลังสด มันเส้น และกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ นอกจากนั้น บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ยังมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นแป้ง ขนาดกำลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งและเอทานอล โดยปัจจุบันได้เริ่มเปิดดำเนินการโครงการก๊าซชีวภาพจากกากมันและโรงแป้งสายการผลิตที่ 2

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการจัดหาและบริหารจัดการเรือ Floating Storage Unit

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการบริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดิน ซึ่งท่อขนส่งน้ำมันเป็นชนิดที่สามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เดินท่อเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันบริเวณช่องนนทรี ต่อไปยังคลังน้ำมันที่สนามบินดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันที่อำเภอบางปะอินของบริษัทฯ และ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยได้มีการเชื่อมต่อแนวท่อบริเวณมักกะสันกับระบบท่อของบริษัท เจพีวันแอสเซ็ท จำกัด เพื่อจัดส่งน้ำมันอากาศยานให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ

Lithium Americas Corp.(LAC)

*เดิมชื่อ Western Lithium USA Corporation (WLC)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต ประเทศแคนาดา ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียม โดยผลิตเป็นลิเทียมคาร์บอเนตและลิเทียมไฮดรอกไซด์ โดยลิเทียมใช้มากในอุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากในการใช้ประเภทต่างๆ ประกอบด้วยรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนแบตเตอรี่สำหรับการรองรับไฟฟ้าขนาดใหญ่ ปัจจุบัน LAC อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 2 แห่ง คือ ที่ประเทศอาเจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ประเทศอาเจนตินาจะดำเนินการพัฒนาในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ร่วมกับพันธมิตรบริษัท Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตลิเทียม คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2560 โดยมีกำลังการผลิตลิเทียมคาร์บอเนต 40,000 ตันต่อปี และโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2562 โดยเมื่อดำเนินการผลิตเต็มที่จะมีกำลังการผลิตลิเทียมคาร์บอเนต 26,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ LAC ยังประกอบธุรกิจผลิตสารประกอบดินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอีกด้วย โดยมีกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี