ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์

0-2684-8789
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

คุณเวทิต ตั้งจินดากุล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย

0-2680-5077
08-1613-5924
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Sornchai Pitthayaprug

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล

02-761-9228
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

66 2 205 7000
ต่อ 4400

คุณธนวิชช์ บุญชูวงศ์

66 2 205 7000
ต่อ 4403
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์

0-2614-6210,
081-952-2117
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณดุลเดช บิค

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้

คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Thanaphat Sirikul

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก

0-2611-3558

คุณศิริลักษณ์ พินทุสุนทร

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

0-2672-5999 ต่อ. 5936
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Sumedh Samant

Jidapa Chirawattanakarn

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด

คุณนพพร ฉายแก้ว

02-829-6999 ต่อ. 2203
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี

คุณอรมงคล ตันติธนาธร

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์

66 (0)2658 8847
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมงคล พ่วงเภตรา

66(0)2648 1123

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

02-648-1133
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณมุกดา ห่มม่วง

0-2352-5152
บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย

0-2658-6300 ต่อ. 1400
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณคมสัน สุขสำราญ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณนารี อภิเศวตกานต์

0-2635-1700 ต่อ. 484
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกรรณิกา สยามวาลา

Thanaphat Sirikul

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณจักร เรืองสินภิญญา

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณบุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ

0 2088-9100 ต่อ 9347
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอาศิส ภมรานนท์

คุณธนพร วิศรุตพงษ์

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล