ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์

0-2684-8789
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)

คุณนพพร ฉายแก้ว

0-2829-6999 ต่อ 2203
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณปองธรรม แดนวังเดิม

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก

0-2657-9228
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณชวิน แสงศิรินาวิน

0-2205-7000 ต่อ 4403
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์

Wattana Punyawattanakul

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้ จำกัด

คุณเอกภพ คุรุวาณิชย์

Wadhana Jetjirawat

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณทรงกลด วงศ์ไชย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

0-2672-5999 ต่อ 5936
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Sumedh Samant

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์

02-658-8858
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณชาญวุทธ เตชอมรธนกิจ

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณบุญญา วิกัยสุขสกุล

0-2648-1120
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณมุกดา ห่มม่วง

0-2352-5152
บริษัทหลักทรัพย์ เค-ซีเคียวริตี้ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

Trevor Buchinski

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย

0-2658-6300 ต่อ 1400
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณคมสัน สุขสำราญ

คุณปุญยาวีร์ บุญใจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอรมงคล ตันติธนาธร

0-2635-1700 ต่อ 491
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกรรณิกา สยามวาลา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณพิชยา จรรยาโรจน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณสุพัณณา สุวรรณเกิด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณดุลเดช บิค

0-2801-9100 ต่อ 9347
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอาศิส ภมรานนท์

คุณธนพร วิศรุตพงษ์