การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขข้อความหน้า 15)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2560

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไขข้อความหน้า 6, 12, 17, 18)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
แจ้งยกเลิกการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9-11 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (BCP - DR1)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงกลั่นบางจาก เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553