การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561